L2/L3 VPN usluga je namijenjena poslovnim korisnicima koji imaju potrebu za umrežavanje geografski udaljenih lokacija u sisteme za prenos korporativnih podataka velikim brzinama, bez izlaska na internet.
L2/L3 VPN omogućava bolje iskorištenje linkova na mreži, manja kašnjenja, veće propusne opsege, uvođenje novih servisa, kao i garantovanje kvaliteta servisa.
Model osnovne usluge sačinjavaju dvije grupe usluga: L2 VPN i L3 VPN, a koje podrazumijevaju slijedeće:
  • L2 sa point-to-point vezama i topologijama tipa zvijezde – u ovom slučaju od strane TrionTela se ne vrši upravljanje pretplatnikovim MAC i IP adresama, pri čemu pretplatnik osim pristupnih tačaka definiše i krajnje tačke point-to-point konekcija
  • L3 rješenje u sklopu kojeg TrionTel djelimično preuzima funkcije rutiranja i upravljanja IP adresnim prostorom u pretplatnikovoj VPN mreži, a pretplatniku je dostupna full-mesh topologija, s tim da isti sam konfiguriše i održava svoju opremu.

Obavezna polja su označena *